• เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 8:30 - 17:30
  • Hotline: 084-033-3229, 062-473-8555 , 062-483-9888
  • Email: wisekidsbook@gmail.com
smartslider3[29]
Image
WISEKIDS ยินดีต้อนรับ
ไวซ์คิดส์คือสำนักพิมพ์ผู้ผลิตหนังสือแบบเรียนระดับอนุบาลตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือเสริมทักษะ หนังสือสำหรับห้องสมุด
โดยมุ่งเน้นการผลิตสื่อหนังสือที่ช่วยพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
สติปัญญา และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ความรู้รอบตัว
รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และเติบโตได้อย่างสมวัย
หนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (ระดับชั้นอนุบาล)
ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หนังสือน่าอ่านเหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน
หนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดสำหรับเด็ก เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้
เตรียมความพร้อม คณิตศาสตร์ ฟอร์คิดส์ เล่ม 1
เตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษ ฟอร์คิดส์ เล่ม 2
คุณธรรม จริยธรรม ฟอร์คิดส์ เล่ม 1
เรียนรู้ เขียนอ่าน เล่ม 1
เรียนรู้ การคิด เล่ม 1
เตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษ ฟอร์คิดส์ เล่ม 1
ธรรมชาติรอบตัวเด็ก หนังสือชุด 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก หนังสือชุด 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
บุคคลและสถานที่แแวดล้อมเด็ก หนังสือชุด 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก หนังสือชุด 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
เรียนรู้อาเซียน ฟอร์คิดส์
แบบฝึกหัด ก.ข.ค ฟอร์คิดส์
Learning English ABC
English Activity ABC เล่ม 1 (3- 4ปี)
แบบฝึกอ่าน ภาษาไทย(สระควรรู้)
แบบฝึกอ่าน ภาษาไทย(วรรณยุกต์ตัวสะกด)
ข่าวสารและกิจกรรม

แนะนำหนังสือไวซ์คิดส์

Press enter to search
Press enter to search